We geven geen garantie op het werken van hout.
Hout is hout en zal altijd, in meer of mindere mate, werken.
Dit geeft charme aan hout.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

KeukensNodig is een activiteit van Home Living East
KvKnr: 54450322 BTWnr: NL128517335.B02 

Home Living East
Hexelseweg 4            
7641 BB Wierden 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met KeukensNodig, zijn deze
voorwaarden van toepassing. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling via www.KeukensNodig.nl worden automatisch deze 
algemene voorwaarden van toepassing.  
KeukensNodig wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. 
Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever. 
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van 
wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren. 
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op www.KeukensNodig.nl is 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan 
wel onjuist gebruik van deze informatie. 
  
Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W.  
3.2 Betaling dient te geschieden a contant netto zonder enige korting voor contante betaling. 
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de 
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te 
ontbinden.  
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te 
verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling. 
 
Artikel 4. Levering 
4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden 
aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van 
de overeenkomst. 
4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging voor accoord getekend is 
ontvangen ten kantore van opdrachtnemer. 
4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is 
overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien 
opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle 
kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfenzeventig euro bedragen, in rekening 
worden gebracht. 
  
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen
welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij 
aflevering over op opdrachtgever. 
 
Artikel 6. Intellectuele eigendommen 
6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen 
behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, 
openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van 
opdrachtnemer. 
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven 
opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld 
geretourneerd te worden. 
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare 
boete verschuldigd van € 4.000,00, onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken 
op volledige schadevergoeding 
  
Artikel 7. Reclames  
7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze 
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk 
op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de 
levering c.q. oplevering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig 
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het 
gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeen‐
stemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden 
ondertekend. 
7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke 
deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in 
het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
7.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, 
zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen 
tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis 
vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. 
 
Artikel 8. Garantie  
8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende één jaar na leveringsdatum garantie 
tegen materiaal‐ en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is 
voldaan aan de verstrekte behandelings‐, gebruiks‐ en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen 
van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door 
opdrachtgever ten genoege van opdrachtnemer aan te tonen. De garantie beperkt zicht ten alle 
tijden uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het defecte onderdeel door 
opdrachtgever is geretourneerd. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de 
verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van opdrachtgever. 
8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde
goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of
gedeeltelijke vervanging daarvan,zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde 
van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen 
en/of diensten.  
8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich 
eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan 
opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet 
deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen dan wel hiervoor een billijke 
schadevergoeding betalen aan opdrachtgever. 
8.5 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden 
slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt zich nooit 
verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de 
grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten 
en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en 
producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het 
kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van 
ondeugdelijk werk.  
8.6 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn 
behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, 
vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken 
materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik. 
8.7 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de 
bevestigings‐ of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door 
opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer 
gegeven adviezen of beoordelingen.  
8.8 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale 
slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of 
niet tijdig uitgevoerd onderhoud. 
 
Artikel 9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door 
leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de 
overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, 
naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks 
zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding. 
  
Artikel 10. Uitvoering 
10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder 
opdrachtgever hiervan in kennis te stellen 
10.2 Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot 
montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. 
installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, 
welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan 
opdrachtnemer.  

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.  
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter in Nederland .

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Keukensnodig.nl: een activiteit van HLE Home Living East